مازاد عملياتی Operating surplus

هر گونه مازاد يا کسری حاصل از توليد قبل از کسر بهره، رانت يا ديگر درآمدهای پرداختنی مالکيت بابت دارايی‌های مالي، زمين يا ديگر دارايی‌های توليد نشده است. مازاد عملياتی از کسر جبران خدمات پرداختنی و خالص ساير ماليات‌های بر توليد از ارزش افزوده به قيمت پايه، يا کسر جبران خدمات پرداختنی و خالص ماليات‌های بر توليد و واردات از توليد ناخالص داخلی به قيمت بازار بدست می‌آيد.تعداد بازديدها:   9,224