حساب تخصیص درآمد اولیه Allocation of primary income account

حساب تخصيص درآمد اوليه به بخش‌ها يا واحدهاي نهادي مقيم، به مثابه دريافت‌کنندگان درآمدهاي اوليه نگاه مي‌کند نه به عنوان توليدکنندگاني که فعاليت آنها موجب درآمدهاي اوليه گرديده است. اين حساب دو نوع درآمد را تحت عنوان منابع فهرست مي‌کند. الف) درآمدهاي اوليه که تاکنون در حساب ايجاد درآمد ثبت گرديده و توسط واحدهاي نهادي مقيم قابل دريافت شده باشند.  ب) درآمدهاي مالکيت دريافتني حاصل از تملک دارايي‌هاي توليد نشده مشهود يا مالي ( زمين يا منابع زيرزميني ).


تعداد بازديدها:   1,087