قیمت پايه Basic price

قيمت پايه، مبلغ قابل دريافتي است که توليد کننده از خريدار براي يک واحد کالا يا خدمت توليد شده به عنوان ستانده مطالبه مي‌کند منهاي هرگونه ماليات پرداختني بعلاوه هرنوع يارانه دريافتني مربوط به آن که ناشي از فرآيند توليد يا فروش ‌باشد. اين رقم شامل هيچگونه هزينه حمل و نقلي که بصورت جداگانه توسط توليدکننده اعلام گرديده نمي‌باشد.


تعداد بازديدها:   1,897