رانت زمين Rent on land

گونه‌ای از درآمد مالکيت است که از طرف اجاره کننده زمين به مالک آن، بابت استفاده از زمين پرداخت مي‌شود. رانت می‌تواند به صورت نقدی يا جنسی، تحت عنوان سهم محصول و نظاير آن پرداخت شود. رانت زمين شامل رانت آبها و رودخانه‌های موجود در محدوده آن نيز می‌شود.تعداد بازديدها:   8,610