حسابداری تعهدی Accrual accounting

حسابداري تعهدي، متغيرهاي روانه را در زمان ايجاد، تبديل، تبادل، انتقال و يا اتمام ارزش اقتصادي ثبت مي‌کند؛ بدين معني که متغيرهايي که دلالت بر تغيير مالکيت دارند، هنگامي ثبت مي‌شوند که مالکيت واگذار گردد. خدمات هنگام ارائه آن، ستانده هنگام توليد محصول و مصرف هنگام مصرف مواد و ملزومات  ثبت مي‌شوند.
 


تعداد بازديدها:   1,359