ارزش افزوده Value Added

ارزش ستانده منهاي ارزش مصرف واسطه، ارزش افزوده ناميده مي‌شود. ارزش افزوده را مي‌توان معيار سنجش مشارکت توليدکنندگان منفرد، صنعت يا بخش در توليد ناخالص داخلي محسوب نمود.تعداد بازديدها:   14,284