انتقالات جاری Current transfers

انتقالات جاري کليه انتقالات به جز انتقالات سرمايه‌اي را شامل گرديده و به طور مستقيم سطح درآمد قابل تصرف و مصرف کالاها و خدمات را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
تعداد بازديدها:   622