درآمد قابل تصرف تعديل شده Adjusted Disposable Income

درآمد قابل تصرف تعديل شده با اضافه کردن ارزش انتقالات اجتماعی غيرنقدی دريافتنی و کسر کردن ارزش انتقالات اجتماعی غيرنقدی پرداختنی به درآمد قابل تصرف يک واحد يا بخش نهادی بدست مي‌آيد. درآمد قابل تصرف تعديل شده، قلم تراز کننده حساب توزيع مجدد درآمد غيرنقدی است.تعداد بازديدها:   8,889