مرکز منافع اقتصادی Centre of economic interest

يک واحد نهادي هنگامي داراي مرکز منافع اقتصادي در داخل يک کشور است ‌که مکان‌هايي در داخل قلمرو اقتصادي کشور وجود داشته باشند که از طريق آن‌ها بتواند يا قصد داشته باشد به ميزان قابل ملاحظه‌اي در مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي، به صورت نامحدود (يا محدود و دراز مدت)، مشارکت نمايد.


تعداد بازديدها:   986