موجودی سرمایه خالص Net Capital Stock

موجودي سرمايه خالص به مجموع ارزش دفتري کليه دارايي‌هاي ثابت درحال استفاده اطلاق مي‌شود، که  به عنوان تفاوت بين موجودي سرمايه ناخالص و مصرف سرمايه ثابت (استهلاک) نيز بيان مي گردد.


تعداد بازديدها:   4,894