ارزش Value

در صورتي ‌که کالا يا خدمت از يک نوع و همگن باشد، ارزش برابر خواهد بود با حاصلضرب قيمت واحد در مقدار واحد.تعداد بازديدها:   8,787