حساب سرمایه Capital account

حساب سرمايه تمام مبادلات انجام شده در مورد دارايي‌هاي غيرمالي را ثبت مي‌کند.
تعداد بازديدها:   1,032