رانت Rent

مجموع اجاره زمين و اجاره دارايی‌های زيرزمينی رانت ناميده می‌شود.

تعداد بازديدها:   8,460