دارايی‌های غيرمالی Non-financial assets

قلمی که قابليت تملک توسط واحدهای نهادی را داشته، نگهداری يا استفاده از آن منجر به کسب عايدی گردد و شامل دارايی‌های مشهود (توليدشده و توليدنشده) و دارايی‌های نامشهودی که معادل آن به عنوان بدهی در حسابهای يک واحد نهادی ديگر ثبت نشود، به عنوان دارايی غيرمالی محسوب می‌شود.تعداد بازديدها:   9,822