تراز نامه Balance sheet

ترازنامه، يک صورت مالي است که در يک زمان مشخص، ارزش دارايي‌هاي تملک شده توسط يک واحد يا يک بخش نهادي و مطالبات مالي (بدهي‌ها) تقبل شده توسط اين واحد يا بخش را نشان مي‌دهد. براي کل اقتصاد ترازنامه نمايش دهنده ثروت ملي است که مجموع دارايي‌هاي غيرمالي و خالص مطالبات با دنياي خارج مي‌باشد.
تعداد بازديدها:   2,251