بنگاه غيرشرکتی Unincorporated enterprise

بنگاه غيرشرکتي به توليد کننده‌اي اطلاق مي‌شود که به عنوان واحد يا شخص حقوقي، جدا از مالک يا مالکان آن موجوديت نداشته و دارايي‌هاي ثابت و ساير دارايي‌هاي مورد استفاده در اين بنگاهها، به مالکان آن (به عنوان اشخاص حقيقي) تعلق دارد. بنابراين، در انواع مبادله با واحدهاي ديگر، مالکان بنگاههاي مذکور داراي مسئوليت مي‌باشند.

تعداد بازديدها:   7,218