بنگاه غيرشرکتی Unincorporated enterprise

بنگاه غيرشرکتي به توليد کننده‌اي اطلاق مي‌شود که به عنوان واحد يا شخص حقوقي، جدا از مالک يا مالکان آن موجوديت نداشته و دارايي‌هاي ثابت و ساير دارايي‌هاي مورد استفاده در اين بنگاهها، به مالکان آن (به عنوان اشخاص حقيقي) تعلق دارد. بنابراين، در انواع مبادله با واحدهاي ديگر، مالکان بنگاههاي مذکور داراي مسئوليت مي‌باشند.تعداد بازديدها:   7,713