درآمدهای اوليه Primary Incomes

درآمدهای اوليه درآمدهايی هستند که در نتيجه فعاليت توليدی و يا مالکيت دارايی‌های مورد استفاده در فرايند توليد، به واحدهای نهادی تعلق می‌گيرند.تعداد بازديدها:   7,870