تراز درآمد اولیه Balance of primary income

تراز درآمد اوليه، جمع کل درآمدهاي اوليه دريافتني منهاي مجموع درآمدهاي اوليه پرداختني توسط يک واحد يا بخش نهادي است؛ که در سطح کل اقتصاد به عنوان درآمد ملي توصيف مي‌شود.


تعداد بازديدها:   1,123