مؤسسات غيرانتفاعی Non-profit institutions - NPIs

واحدهاي حقوقي يا اجتماعي هستند که به منظور فعاليت توليدي تشکيل مي‌شوند با اين ويژگي که اين فعاليت‌ها منبع کسب درآمد، سود و ساير عوايد مالي تلقي نشود.تعداد بازديدها:   7,811