مبادلات توزیعی Distributive transactions

مبادلات توزيعي شامل مبادلاتي است که به‌واسطه آن‌ها، ارزش افزوده ايجاد شده از طريق تابع توليد، ميان نهاده نيروي‌کار، سرمايه و دولت توزيع مي‌گردد. مبادلات توزيعي، مبادلات مربوط به بازتوزيع درآمد و ثروت (ماليات بر درآمد و ثروت و ساير انتقالات) را نيز دربر مي‌گيرد.


تعداد بازديدها:   943