صنعت Industry

صنعت شامل گروهي از کارگاههايي است که به فعاليت در زمينه توليد يک نوع محصول يا محصولات مشابه اشتغال دارند. در نظام حسابهاي ملي، صنعت مترادف با فعاليت قلمداد مي‌شود.تعداد بازديدها:   8,155