روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص

 

براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامة طب/999 مورخ 11/3/1382 درخصوص مرور زمان به صورت های زیر امکان پذیر است:
1-تامین موجودی
صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاری خود واریز نموده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی نفع چک ، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن ، براساس صورتحساب مشتری ، اقدام می نماید (بخشنامة طب/2666 مورخ 8/8/1378)
2-ارائة لاشه چک به شعبه
صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی ، پس از اخذ لاشة چک از ذی نفع ، برای رفع سوءاثر آن را به شعبه ارائه
می نماید ( بخشنامة طب/2666 مورخ 8/8/1378)
3-ارائة رضایت نامة محضری ذی نفع چک به شعبه
صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی نفع پرداخت نموده ، اما لاشة چک ( به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن ، به سرقت رفتن ، سوختن و ... ) به شعبه تحویل نمی شود. دراین هنگام ذی نفع چک با حضور در دفترخانة اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاری ، با ارائة رضایت نامة ممهور به مهر دفترخانه به بانک ، درخواست رفع سوء اثر از چک موردنظر را می نماید ( بخشنامة طب/2666 مورخ 8/9/1386)
4-واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 2 سال
چنانچه دسترسی به ذی نفع چک امکان پذیر نبوده و صادرکنندة چک قادر به ارائة لاشه چک یا رضایت نامة محضری ذی نفع به بانک نباشد، مشتری می تواند معادل وجه چک یا چکهای برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا" درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت 24 ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد قابل انجام است . ( بخشنامة شمارة طب/3500 مورخ 17/9/1380)
5-مشمول شدن نسبت به بخشنامة طب/999 مورخ 11/3/1382
به منظور مساعدت به مشتریان بانک ها بخشنامه های طب/999 مورخ 11/3/1382 ، طب/2300 مورخ 26/11/1384 و طب/1260مورخ 22/9/1385 به بانک ها ابلاغ شد . براساس بخشنامه های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائة مدارک مثبته و فقط برمبنای ماندة تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان درصورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره مند شوند.
اهم مفاد بخشنامة طب/999 مورخ 11/3/1382 درخصوص مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در بانک اطلاعات این بانک به شرح زیر است :

افراد دارای سابقة چک برگشتی            مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی
1 فقره                                                               6ماه
2 فقره                                                               یک سال
3 فقره                                                               دوسال
4 تا 12 فقره                                                       سه سال
13 تا 20فقره                                                      چهارسال
21 تا50 فقره                                                      هشت سال
51 تا 100 فقره                                                   ده سال
101 فقره و بیشتر                                                15 سال

برای آگاهی پیداکردن مشتریان از سوابق چک های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و چگونگی رفع سوء اثر از سوابق آن چک ها ، کلیة شعب بانک ها برطبق بخشنامه های بانک مرکزی ( بخشنامة طب/2510 مورخ 24/12/1383 و طب/203 مورخ 14/2/1384) موظف به ارائة صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی ( در کلیة بانک های کشور ) به مشتریان موردنظر هستند.
توضیح 1 : زمان های توقف یادشده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک محاسبه می شود.
توضیح 2 : بانک ها درمورد افرادی که مشمول امتیاز حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده لیکن تاکنون به دلیل تشابه مشخصات شناسنامه ای از آن سوابق رفع سوء اثر نشده باشد می توانند نسبت به رفع سوءاثر از چک های برگشتی موجود در پرینت سوابق مشتری که مربوط به سایر شعب همان بانک یا بانک های دیگر است نیز اقدام نمایند ( بخشنامة شمارة طب/1260 مورخ 22/6/1385 )
یادآوری می شود شعب بانک ها موظفند گواهینامه های عدم پرداخت چک صادرشده را به مدت 10 روز در شعبه نگهداری کنند و در صورتی که صاحبان حساب های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور گواهینامة عدم پرداخت ، حسن نیت خود را با تامین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائة رضایت نامه دارندة چک مزبور اثبات نمایند از ارسال اطلاعات مربوط به چک های برگشتی به بانک مرکزی خودداری نمایند.

                    تعداد بازديدها:   37,668