رشد اقتصادی کشور در سال 1393 به 3.0 درصد رسيد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اساس محاسبات مقدماتی و اوليه اداره حسابهای اقتصادی اين بانک، توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت پایه و به قيمت های ثابت سال 1383 در سال 1393 به 2031596  ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه سال 1392 به ميزان 3.0 درصد رشد نشان می دهد.تعداد بازديدها:   8,199