با هدف جذب و نگهداشت استعدادهای برتر؛

سقف تسهیلات مسکن نخبگان افزایش یافت

سقف تسهیلات مسکن نخبگان افزایش یافت

بانک مرکزی به منظور حمایت از نخبگان کشور، سقف تسهیلات مسکن آنها را از 100 میلیون به 160 میلیون تومان افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اعطاي این تسهيلات با معرفي بنياد ملي نخبگان به بانک های عامل قابل اقدام خواهد بود. گفتنی است، از آنجا که نخبگان و استعدادهاي برتر در زمره سرمايه هاي بي بديل کشور محسوب مي شوند و بخش اعظمي از مسئوليت خطير توسعه کشور بر پايه دانش بر عهده آنان نهاده شده، اقداماتي برای ايجاد انگيزه، جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهاي برتر داخلي انجام شده است که اعطاي تسهيلات مسکن از جمله اين موارد مي باشد. در آخرين اقدام، بر اساس در خواست بنياد ملي نخبگان،  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حمايت از نخبگان کشور و  برای تأمين مسکن آنها مصوب کرد، سقف تسهيلات مسکن نخبگان که در سنوات اخير با سقف  100 ميليون تومان پرداخت مي شد به 160 ميليون تومان افزايش يابد.تعداد بازديدها:   6,191