یادداشت رییس کل بانک مرکزی در خصوص گزارش تحولات اقتصاد کلان

لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی در خصوص گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان و اقدامات ضدتورمی بانک مرکزی در آذر 1399 نوشت:

امروز، گزارش تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی منتشر شد. دو واقعیت آماری قابل توجه درگزارش است: ۱-رشد 15.5 درصدی پایه پولی در ۹ماهه سال جاری.۲-توقف رشد «پول» در آذر ماه و کاهش 10.3 درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذرماه نسبت به آبان ماه بود. چند نکته کلیدی در مورد این آمار قابل اشاره است:

ـ توقف رشد«پول» و کاهش  رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان،علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است.

ـ کنترل رشد «پایه پولی»، علیرغم شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانك مركزى نيست، اما اولاً رشد پایه پولی و نقدینگی بايد بر اساس شرايط مورد توجه قرار گيرد و ثانياً، بانك مركزى براى بهبود كنترل رشد متغیرهاى پولى، محدوديت بر رشد ترازنامه بانكها را از دى ماه جاری ابلاغ نموده است تا آنچه که مقدور است جهت كنترل تورم به كار گيرد.

ـ امروزه، مهمترین دست آورد علم اقتصاد در عرصه سیاست گذاری، شناخت ریشه های تورم ودرمان آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم و کلیدی بوده است وآن اذعان به اینکه ۱-سیاست مالی بر اساس یک قاعده مشخص انجام گیرد ۲-سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح قانونی خود باشد ۳-بانک مرکزی متعهدبه هدف کاهش پایدارتورم باشد.
 
ـ برای تحقق این سه امر، درکشورهایی که توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشته اند، نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص، بانک مرکزی را متولی سیاست پولی کرده و لذا، استقلال بانک مرکزی صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.


تعداد بازديدها:   3,596