آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری ابلاغ شد

آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری ابلاغ شد
بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال 1402، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها را تدوین و ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخش‌نامه آمده است:

در اجرای تکالیف مقرر در جزءهای (3) و (4) ذیل بند (ح) تبصره (16) «قانون بودجه سال 1402 کل کشور»، مبنی بر این‌که؛ «بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها را که با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، مشخص نماید.»، به پیوست نسخه‌ای از «آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 08‏/3‏/1402 هیأت عامل محترم بانک مرکزی براي استحضار ایفاد می‌گردد.

در خاتمه این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴9۱53‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ ۱6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱396 به تمامی واحدهاي ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقيق به عمل آید.‏‏‏‏‏‏‏


تعداد بازديدها:   6,944