بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ 

نسخه اصلاحی شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی

نسخه اصلاحی شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نسخه اصلاحی «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره 02.264811 به تاریخ 1402.10.28خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد:

پیرو بخشنامه شماره 15306۴‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 19‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 موضوع ابلاغ «شیوه‌نامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» مصوب جلسه مورخ 12‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 هيأت عامل بانک مرکزي، به استحضار می‌رساند؛ با استناد به مصوبه جلسه مورخ 16‏‏‏‏/12‏‏‏‏/1401 شورای پول و اعتبار متضمن امکان پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسات اعتباری به عنوان وثیقه در قبال اضافه برداشت مؤسسات اعتباری و همچنین با توجه به بازخوردهای واصله و تجربیات حاصل از اجرای ضوابط موصوف، شیوه‌نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه مورخ 30‏‏‏‏/7‏‏‏‏/1402 هیأت عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید.

به موجب شیوه‌نامه مذکور، امکان پذیرش سهام شرکت‌های سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی منوط به آن که؛ سهام مزبور در زمان پذیرش آن به عنوان وثیقه توقیف نباشد؛ ارزش سهام شرکت حداقل معادل 70 درصد ارزش دارایی¬های ثابت تحت تملک شرکت باشد و دارایی¬های ثابت شرکت نزد بانک مرکزی به رهن گذاشته شود، فراهم شده است. 

همچنین توثیق ارز صرفاً در قالب اسکناس دلار و یورو امکان‌پذیر می‌باشد. علاوه بر این، توثیق وثایق از جانب سایر اشخاص به نمایندگی از مؤسسه اعتباری، مطابق با ضوابط مقرر در شیوه‌نامه مذکور، مجاز گردیده است. نهایتاً این که، آزادسازی وثایق تودیعی بنا به درخواست مؤسسه اعتباری و با هدف کاهش یا تسویه اضافه برداشت، تحت شرایطی امکان‌پذیر شده است.

با عنایت به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴9۱53‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ ۱6‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏/۱396 به تمامی واحدهاي ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقيق به عمل آید.‏‏‏‏‏
 


تعداد بازديدها:   1,279