گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردين‌ماه سال 1403 منتشر شد

گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردين‌ماه سال 1403 منتشر شد
در فروردين‌ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 1508 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده 816.3  ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردين‌ماه سال 1403» که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي‌بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است. بر اساس اين گزارش:

⦁    در فروردين‌ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 1.5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 75.6 و 14.2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. 

⦁    در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 816.3  ميليون ريال بود که حاکي از افزايش 0.2 درصدي نسبت به ماه قبل مي‌باشد. 

 حجم معاملات مسکن 
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در فروردين‌ماه سال 1403 حاکي از آن است که از مجموع 1508 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 30.1 درصد، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقايسه با فروردين‌ماه سال قبل حدود 1.7 واحد درصد افزايش يافته است. 
               
.
   
تحولات قيمت واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران

در فروردين‌ماه سال 1403، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 816.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.2 و 22.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. 
 
.

در ميان مناطق 22‌گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله‌‌شده معادل 1504.2 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 423.6 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. 


تعداد بازديدها:   2,698