اداره آمار بانک مرکزی‌:

نرخ تورم در سال 1390معادل 5/21 درصد بود

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 در اسفند ماه 1390 به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در منــــاطق شهری ایران در اسفند ماه 1390 به عدد 309/3 رسید که نسبت به مـــــــاه قبل، 3/4 درصد افزایش یافت.
- در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 21/8 در صد افزایش داشته است.
- نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال 1389 ( دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389) معادل 21/5 درصد می‌باشد.

تعداد بازديدها:   16,488