بخش تراز پرداخت‌ها

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

فروردين - 64 KB   PDF icon
ارديبهشت - 66 KB   PDF icon
خرداد - 52 KB   PDF icon
تیر  
مرداد  
شهریور  
مهر  
آبان  
آذر  


تعداد بازديدها:   309,814