بخش تراز پرداخت‌ها

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات و واردات گمرکی کشور، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد است.

فروردين - 111 KB   PDF icon
ارديبهشت - 115 KB   PDF icon
خرداد - 118 KB   PDF icon
تير - 66 KB   PDF icon
مرداد - 68 KB   PDF icon
شهريور - 61 KB   PDF icon
مهر - 50 KB   PDF icon
آبان - 51 KB   PDF icon
آذر - 66 KB   PDF icon
دي - 51 KB   PDF icon
بهمن - 52 KB   PDF icon
اسفند - 80 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   261,495