بخش مالی و بودجه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالياتی دولت است.تعداد بازديدها:   359,832