بخش مالی و بودجه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول وضعيت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالياتی دولت است.

فروردين - 477 KB   PDF icon
ارديبهشت - 445 KB   PDF icon
خرداد - 444 KB   PDF icon
تير - 444 KB   PDF icon
مرداد - 354 KB   PDF icon
شهريور - 341 KB   PDF icon
مهر - 341 KB   PDF icon
آبان - 417 KB   PDF icon
آذر - 263 KB   PDF icon


تعداد بازديدها:   305,274