اموال غیرمنقول بانکها و مؤسسات اعتباری

با توجه به جزء "2ـ1" بند " ط " تبصره "16" قانون بودجه سال 1402 مبنی بر انتشار اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هریک از بانک ها ، اطلاعات بانک هایی که آمار مربوط را به این بانک ارسال نموده اند ، به شرح ذیل منتشر می شود.
لازم به ذکر است حسب الزام قانون فوق اطلاعات مربوط رأساً توسط بانک های عامل تهیه و توسط بانک مرکزی منتشر می شود و مسئولیت صحت اطلاعات فوق بر عهده بانک های عامل می باشد.همچنین با توجه به انتشار اولیه آمار فوق برخی موارد به صورت کامل ارائه نشده اند که به مرور زمان تکمیل می گردند.
خرداد  
شهریور  
آذر  


تعداد بازديدها:   1,793