بخش بازار سرمايه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

فروردين - 53 KB   PDF icon
ارديبهشت - 56 KB   PDF icon
خرداد - 47 KB   PDF icon
تیر  
مرداد  
شهریور  


تعداد بازديدها:   174,517