بخش بازار سرمايه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

فروردين - 182 KB   PDF icon
ارديبهشت - 139 KB   PDF icon
خرداد - 139 KB   PDF icon
تير - 190 KB   PDF icon
مرداد - 190 KB   PDF icon
شهريور - 140 KB   PDF icon
مهر - 193 KB   PDF icon
آبان - 192 KB   PDF icon
آذر - 166 KB   PDF icon
دي - 163 KB   PDF icon
بهمن - 163 KB   PDF icon
اسفند - 174 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   152,345