بخش بازار سرمايه

اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل جداول شاخص‌های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران وخلاصه وضعيت اوراق مشارکت است.

فروردين - 142 KB   PDF icon
ارديبهشت - 130 KB   PDF icon
خرداد - 184 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   163,026