1385

1- بخشنامه شماره مب/ 10 مورخ 06/01/1385 ; اعلام نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در سال 1385 ( بانک‌هاي دولتي ) - 34 KB   PDF icon
2- بخشنامه شماره مب/ 18 مورخ 06/01/1385 ; اعلام نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در سال 1385 ( بانک‌هاي غيردولتي ) - 35 KB   PDF icon
3- بخشنامه شماره مب/ 111 مورخ 23/01/1385 ; وحدت رويه در سيستم بانکي درخصوص نحوه محاسبه سود سپرده‌ها، تسهيلات ، کارمزد خدمات و جريمه ديرکرد بصورت روزشمار - 32 KB   PDF icon
4- بخشنامه شماره مب/ 148 مورخ 29/01/1385 ; نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در سال 1385 ( بانک‌هاي دولتي ) - 38 KB   PDF icon
5- بخشنامه شماره مب/ 332 مورخ 18/02/1385 ; ابلاغ اصلاحيه تعرفه حق‌الثبت موضوع مواد 123 و 124 اصلاحي قانون ثبت - 34 KB   PDF icon
6- بخشنامه شماره مب/ 370 مورخ 21/02/1385 ; دستورالعمل نگهداري حساب‌هاي دولتي نزد بانک‌ها - 63 KB   PDF icon
7- بخشنامه شماره مب/ 490 مورخ 3/03/1385 ; اعلام مرجع صدور مجوز انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي شرکت‌ها - 32 KB   PDF icon
8- بخشنامه شماره مب/ 570 مورخ 10/03/1385 ; نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات ( بانک‌هاي دولتي ) - 35 KB   PDF icon
9- بخشنامه شماره مب/ 596 مورخ 17/03/1385 ; اعلام شرايط اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي براي طرح‌هاي توليدي و کشاورزي در نقاط توسعه نيافته با 10 درصد آورده اشخاص - 33 KB   PDF icon
10- بخشنامه شماره مب/ 730 مورخ 31/03/1385 ; تعيين سهم بخش کشاورزي از افزايش در مانده تسهيلات اعطايي براي سال 1385 - 35 KB   PDF icon
11- بخشنامه شماره مب/ 747 مورخ 03/04/1385 ; نحوه محاسبه سود قطعي متعلق به سپرده‌گذاران - 36 KB   PDF icon
12- بخشنامه شماره مب/ 808 مورخ 10/04/1385 ; نحوه محاسبه مازاد منابع نزد اداره مرکزي در شعب مناطق آزاد تجاري‌ ـ صنعتي - 37 KB   PDF icon
13- بخشنامه شماره مب/ 982 مورخ 27/04/1385 ; ممنوعيت استفاده از کاغذهاي منقوش به آرم يا هرگونه نشان از بانک مرکزي در چاپ انواع چک پول - 34 KB   PDF icon
14- بخشنامه شماره مب/ 983 مورخ 27/04/1385 ; آزادسازي تعيين نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه در دامنه تعيين شده - 34 KB   PDF icon
15- بخشنامه شماره مب/1025 مورخ 31/04/1385 ; تاکيد براحراز هويت و شناسايي مشتريان بانک‌ها - 44 KB   PDF icon
16- بخشنامه شماره مب/1250 مورخ 24/05/1385 ; ضرورت فراهم آوردن امکانات لازم جهت راه‌اندازي سيستم RTGS ( سيستم تسويه آني) - 31 KB   PDF icon
17- بخشنامه شماره مب/1382 مورخ 08/06/1385 ; دستورالعمل نحوه انتشار ، خريد و فروش انواع چک پول - 112 KB   PDF icon
18- بخشنامه شماره مب/1448 مورخ 15/06/1385 ; دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب‌جاري در قالب عقد خريد دين - 43 KB   PDF icon
19- بخشنامه شماره مب/1554 مورخ 27/06/1385 ; دستورالعمل ”تشخيص کفايت و صلاحيت تصدي سمت در واحدهاي بانکي خارج از کشور“ - 121 KB   PDF icon
20- بخشنامه شماره مب/1565 مورخ 28/06/1385 ; ضرورت اعمال رويه مشابه وزارت‌خانه ها و شرکت‌هاي دولتي براي افتتاح و نگهداري حساب‌هاي شهرداري‌ها - 32 KB   PDF icon
21- بخشنامه شماره مب/1588 مورخ 29/06/1385 ; دستورالعمل نحوه انتشار ، خريد و فروش انواع چک پول - 34 KB   PDF icon
22- بخشنامه شماره مب/1760 مورخ 22/07/1385 ; لغوآيين نامه اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات - 32 KB   PDF icon
23- بخشنامه شماره مب/1780 مورخ 25/07/1385 ; تاسيس شعبه در منطقه آزاد تجاري- صنعتي ارس - 33 KB   PDF icon
24- بخشنامه شماره مب/1825 مورخ 30/07/1385 ; لغو ماده 9 آيين نامه صدور ضمانتنامه و ظهر نويسي از طرف بانک‌ها ( بخشنامه شماره مب/162 مورخ 29/2/1380) - 34 KB   PDF icon
25- بخشنامه شماره مب/2017 مورخ 27/08/1385 ; ابلاغ اصلاحيه براي دستورالعمل نگهداري حساب‌هاي دولتي نزد بانک‌ها - 57 KB   PDF icon
26- بخشنامه شماره مب/2050 مورخ 30/08/1385 ; اعمال کنترل‌هاي داخلي به منظور جلوگيري از جعل ضمانت‌نامه - 48 KB   PDF icon
27- بخشنامه شماره مب/2539 مورخ 03/11/1385 ; ابلاغ ضوابط اجرايي تبصره 1 ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم ( اصلاحي مصوب 27/11/1380 ) - 359 KB   PDF icon
28- بخشنامه شماره مب/2588 مورخ 11/11/1385 ; صدور مجوز افتتاح سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه با ارائه برگه سپرده - 34 KB   PDF icon
29- بخشنامه شماره مب/2786 مورخ 01/12/1385 ; تاکيد بر ضرورت رعايت تکاليف بانک‌ها و موسسات اعتباري در قانون بازار اوراق بهادار - 37 KB   PDF icon
30- بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 05/12/1385 ; ابلاغ دستورالعمل " طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري " و " نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري " - 129 KB   PDF icon
31- بخشنامه شماره مب/2946 مورخ 16/12/1385 ; نحوه محاسبه و نرخ استهلاک دارايي‌هاي نظام بانکي - 36 KB   PDF icon
32- بخشنامه شماره مب/2979 مورخ 21/12/1385 ; حد مجاز وضعيت باز ارزي بانک‌ها و موسسات اعتباري - 33 KB   PDF icon
تعداد بازديدها:   33,758