اقتصاد چگونه کار می‌کند (7)موضوع: معرفی بازار بین بانکی - 2

دکتر سید محمدهادی سلطان العلمایی، دکترای اقتصاد پولی

موضوعات و موارد مطرح شده در این کلیپ‌ صرفاً نظرات کارشناسی است و به‌عنوان مواضع یا نظرات بانک مرکزی یا اداره روابط‌عمومی قلمداد نمی‌شود. 


تعداد بازديدها:   610