سياستهای پولی و اعتباری در سال 1384

سياست‌های پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1384

شورای پول و اعتبار در يکهزار و چهل و يکمين، يکهزار و چهل و سومين، يکهزار و چهل و چهارمين و يکهزار و چهل و پنجمين جلسات خود سياستهای پولی سال 1384 را به شرح ذيل تصويب نمود:

1-1- براساس قانون برنامه چهارم و قانون عمليات بانکی بدون ربا, حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکهای دولتی برای کليه بخشهای اقتصادی در سطح شانزده درصد يکسان خواهد بود.ضمنا" تسهيلات يارانه ای در بخش های صنعت و معدن ،کشاورزی وصادرات ازمحل  يارانه سود پيش بينی شده در بودجه سال 1384 پرداخت می شود.

1-2- نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در سطح مصوب سال 1383 بدون تغيير خواهد بود.

2- شورای پول و اعتبار سقف اوراق قابل انتشار شرکتها در سال جاری را همانند سال گذشته در مجموع به ميزان 12000 ميليارد ريال تعيين نمود که شامل 7000 ميليارد ريال اوراق موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و 5000 ميليارد ريال اوراق موضوع ماده (17) قانون تسهيل نوسازی صنايع می‌باشد.

3- هدف رشد نقدينگی سال 1384 هماهنگ با برنامه چهارم توسعه معادل 24 درصد تعيين می‌گردد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مجاز است (پس از اصلاح بند ح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ مجوز انتشار اوراق از مجلس ) ضمن جايگزينی اوراق مشارکت بانک مرکزی موجود، حداکثر 7000 (هفت هزار) ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد منتشر نمايد.

5- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی در سطح 16 درصد تعيين می‌گردد.تعداد بازديدها:   24,803