دکتر محمد طالبی، دبير کل

دکتر محمد طالبی، دبير کل پست الکترونیک: mo.talebi@cbi.ir
تلفن تماس:
29951


سوابق اجرایی:
- دبیرکل بانک مرکزی ـ 1397 تاکنون
- مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی ـ 1393 تا 1397
- مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی ـ 1386 تا 1393
- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرـ 1380 تا 1386
- مدیرکل طرح‌های اقتصادی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) ـ 1377 تا 1380

سایر سوابق مدیریتی:
ـ عضو هیأت مدیره شرکت مشاوره مالی دیدگاهان جاوید ـ 1376 تا 1385
- عضو هیأت مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک ـ 1378 تا 1386
- عضو هیأت مدیره شرکت بیمه ملت ـ 1382 تا 1387
- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاران تدبیرـ 1378 تا 1380
- عضو هیأت امنای مؤسسه علوم بانکداری ایران
- عضو شورای‌عالی بورس
- عضو شورای فقهی بانک مرکزی ـ 1394 تا 1395

سوابق تحصیلی:
- دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران ـ 1372 تا 1377
- کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران ـ 1367 تا 1372
- کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شیرازـ 1362 تا 1367

سوابق علمی و تحقیقاتی:
- مدرس دانشگاه‌های آزاد، شاهد و شهید عباسپورـ 1373 تا 1379
- مدرس مدعو دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی
- عضو هیأت علمی و مدرس دانشگاه امام صادق (ع)
- مدیر گروه مالی دانشگاه امام صادق (ع) ـ 1379 تا 1389
- استاد راهنما و مشاور بیش از 100 پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری
- چاپ بیش از 50 مقاله در حوزه مالی و بانکداری در نشریات و همایش‌های داخلی و خارجی

تألیفات و ترجمه:
- کتاب « به سمت فاینانس معنی‌دار، روش‌شناسی فاینانس، آنچه هست و آنچه می‌تواند باشد» ـ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
- کتاب «ریسک اعتباری (اندازه‌گیری و مدیریت)» ـ انتشارات سمت
- کتاب «بانکداری سرمایه‌گذاری (مدیر پروژه تألیف)» ـ انتشارات شرکت تدبیر
- کتاب «مجموعه مقالات تأمین مالی اسلامی (ویراستار علمی)» ـ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
- ترجمه کتاب نگاهی دیگر به فدرال رزرو آمریکا ـ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
 


تعداد بازديدها:   78,563