سياستهای پولی و اعتباری در سال 1386

1- در يکهزار و هشتاد و دومين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ 1/2/1386 مقرر گرديد:
               با توجه به رشد بالاي نقدينگي در سال گذشته و تهديدات تورمي ناشي از آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1386 حداكثر چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت (جايگزيني و جديد) با نرخ سود 5/15 درصد سالانه و معاف از ماليات منتشر نمايد.
2- در يکهزار و هشتاد و پنجمين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ 26/3/1386 مقرر گرديد:
    الف ـ نرخ سود تسهيلات بانکهاي دولتي در عقود مبادله‌اي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) معادل 12٪ (دوازده درصد) تعيين گرديد.
    ب ـ نرخ سود تسهيلات بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در عقود مبادله‌اي در سال1386(از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) يک واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانکهاي دولتي تعيين شد.
     ج ـ حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح ها در عقود مشارکتي بانکها (دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانکي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي هرگروه از بانکهاي مذکور تعيين گرديد و مقرر شد به بانکها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعي بين بانک و مشتريان انجام شود.


تعداد بازديدها:   34,734