تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی به 9377 فقره رسید

   مرکز مبادلات ارزی در دوازدهم آذرماه ، تعداد 107 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند .
    به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین ، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 9377 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,060