تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 11 هزار و 795 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در هفتم دی ماه، تعداد52 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 11 هزار و795 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,680