تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 13 هزار و 169 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور در بیستم دی ماه، تعداد178 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 13 هزار و169 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,659