تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 13هزار و 767 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشوردر بیست و ششم دی ماه، تعداد161 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 13 هزار و 767 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   2,489