تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 15 هزار و 467 فقره رسید

   مرکز مبادلات ارزی کشور طی هفته گذشته ( از روز شنبه هفتم بهمن ماه تا روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه) تعداد 672  فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته های پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده تا پایان روز کاری دوازدهم  بهمن ماه  در این مرکز به رقم 15 هزار و  467  فقره رسید.
 
 
 

تعداد بازديدها:   2,821