با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ؛

تقاضاهای واقعی ارز به سیستم بانکی کشور هدایت شده اند

پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور، نرخ مبادله ای ارزهای مختلف نوسانات بسیار اندکی در این مرکز طی 5/4 ماه فعالیت مرکز داشته اند.
به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی؛ تامین تقاضاهای واقعی ارز مربوط به خانواده تولید( گروه کالایی 3 تا 8)، کالاهای نهایی بادوام ( گروه کالایی 9) و مصارف خدماتی20 گانه به سیستم بانکی کشور هدایت شده اند. ضمن این که گروه کالایی 1 و 2 نیز کماکان به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی تامین ارز می شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ثبت سفارش های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی از ابتدای فعالیت مرکز تا پایان روز کاری پانزدهم بهمن ماه از مرز 16 هزار عبور و برابر با 16 هزار و 383 فقره شد. طی روزهای چهاردهم و پانزدهم بهمن ماه نیز در مجموع 916 ثبت سفارش در مرکز انجام و معادل 220 میلیون دلار تخصیص ارز طی این دو روز صورت گرفت. همچنین بالاترین تعداد ثبت سفارش پذیرفته شده  از ابتدای راه اندازی مرکز تا کنون مربوط به روز پانزدهم بهمن ماه به تعداد 464  فقره بود.

 
تعداد بازديدها:   4,079