تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 23 هزار و 655 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشورطی هفته گذشته از روز شنبه دوازدهم اسفند ماه تا روز پنجشنبه هفدهم اسفند ماه تعداد دو هزار و642 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته های پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده تا پایان روز کاری هفدهم اسفند ماه در این مرکز به رقم 23 هزار و 655 فقره رسید.
 
 

تعداد بازديدها:   2,535