برای جلوگیری از خروج منابع ارزی ؛

طرح های فولادی بخش خصوصی ازآیین نامه وصول مطالبات مستثنی شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور مصوبه هئیت وزیران در ارتباط با مستثنی شدن طرح های فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت فیزیکی 90 درصد از شمول مواد 11 و 15 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را جهت اجرا ابلاغ کرد.
هئیت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی و باتوجه به ضرورت تامین فولاد مورد نیاز کشور و برای جلوگیری از خروج منابع ارزی ، طرح های فولادی سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی و دارای پیشرفت 90درصد  را از شمول مواد 11و 15 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستثنی نموده است

تعداد بازديدها:   3,942