عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور در سال جاری؛

تعداد ثبت سفارش به 18 هزار و 869 فقره رسید

مرکز مبادلات ارزی کشور از روز شنبه یازدهم خردادماه تا روز یکشنبه نوزدهم خردادماه تعداد 2 هزار و 92 فقره ثبت سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته‌های پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده از ابتدای سال جاری تا پایان روز کاری نوزدهم خردادماه در این مرکز به رقم 18 هزار و 869 فقره رسید.تعداد بازديدها:   3,742