شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درخرداد ماه 1392

       خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1390 به شرح ذیل است:
- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران درخرداد ماه 1392 به عدد3/169 رسید.
 - نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه 1391 معادل 9/35 درصد می‌باشد.

 


تعداد بازديدها:   5,778