با تصویب شورای پول و‌اعتبار؛

دستورالعمل جدید ناظر بر فعالیت صرافی‌ها منتشر شد

شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و شصت و چهارمين جلسه مورخ 1/5/1392 خود دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها را در 48 ماده و 18 تبصره به تصويب رساند.
دستورالعمل مذکور،جايگزين دستورالعمل قبلي شوراي پول و اعتبار موضوع مصوبه يک‌هزار و يک‌صد و شانزدهمين جلسه مورخ 9/6/1389 شوراي پول و اعتبار ‌گرديده است.تعداد بازديدها:   14,565