نکاتی چند پیرامون نرخ تورم

       تورم عموماً به معنی افزایش مداوم و مستمر سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته میشود. رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در مناطق شهري ايران معيار سنجش تغييرات قيمت کالاها و خدماتي است که توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف مي رسد. اين شاخص به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري سطح عمومي قيمت ها، يکي از بهترين معيارهاي سنجش قدرت خريد داخلي پول کشور بشمار مي رود. مروری بر این شاخص از ابتدای سال 1391 به بعد یافته های ذیل را بیان می کند:
   شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پايان اسفند ماه سال 1390(ابتداي فروردين ماه 1391) برمبنای سال پایه 100=1390 در سطح 4/110 بود که در پايان مردادماه 1392 به عدد 7/173 رسید. بنابراين شاخص تورم در مدت 17 ماه مذکور، ماهانه به طور متوسط  9/2 درصد رشد داشته است.  پس از مرداد ماه 1392 به طور قابل ملاحظه ای از آهنگ رشد این شاخص کاسته شده است بطوریکه  رشد ماهانه شاخص مذکور در ماههاي شهريور، مهر و آبان 1392 به طور متوسط به 3/1درصد رسيده است.
      بررسي تغییرات شاخص فوق نشان مي دهد که بیشترین تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه  نسبت به ماه قبل در بهمن ماه 1391 با 3/5 درصد اتفاق افتاده است. درصد تغيير مذکور در خرداد ماه 1392 معادل4/3 درصد و در ماه هاي شهريور، مهر و آبان به ترتيب 7/1 درصد، 2/1 درصد و 0/1 درصد بوده است. این رخ داد نشانگر آن است که اقتصاد به توفیقاتی دست یافته و توانسته است با ايجاد ثبات نسبی، آرامش قابل ملاحظه ای را در بازار کالاها و خدمات مصرفي فراهم کند.
     بانک مرکزی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملي در 100 روز اول خدمتگذاری دولت یازدهم سعی بر این داشته است که با اتخاذ سياست هاي اصولي و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از شدت انتظارات تورمی که  یکی از عوامل موثر بر تورم است، بکاهد. لذا کاهش نرخ تورم که یکی از شاخص های مهم در ارائه تصویر وضعیت عملکرد اقتصاد می باشد، نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان رو به بهبود است .
      جدول ذيل وضعيت تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران درماه هاي مختلف سال 1391 و 1392 را نشان مي دهد.

 



تعداد بازديدها:   5,037